Instytucja Samorządu
Województwa Warmińsko - Mazurskiego
Poznaj lepiej nasz region:

O nas

Samodzielny Publiczny Zakład Pielęgnacyjno – Opiekuńczy

Samodzielny Publiczny Zakład Pielęgnacyjno – Opiekuńczy w Reszlu jest podmiotem leczniczym utworzonym przez Województwo Warmińsko-Mazurskie. Zakład udziela całodobowych świadczeń zdrowotnych obejmujących swoim zakresem pielęgnację, opiekę i rehabilitację oraz kontynuację leczenia pacjentów niewymagających hospitalizacji. Zapewnia im produkty lecznicze i wyroby medyczne, pomieszczenia i wyżywienie odpowiednie do stanu ich zdrowia. Prowadzi tez edukację zdrowotną pacjentów i członków ich rodzin oraz przygotowuje te osoby do samoopieki i samopielęgnacji w warunkach domowych.

W placówce jednocześnie przebywa ok. 45 chorych z uszkodzeniem mózgu, z chorobami otępiennymi (typu Alzheimera, naczyniowego, parkinsonowskiego i in), po przebytym udarze mózgu, nagłym zatrzymaniu krążenia, zawale serca, z towarzyszącymi im częściowymi niedowładami lub porażeniami, ze stwardnieniem rozsianym, z innymi schorzeniami neurologicznymi, z przewlekłymi schorzeniami układu krążenia, po złamaniach, urazach, z licznymi powikłaniami cukrzycowymi, trudno gojącymi się owrzodzeniami, odleżynami, z przewlekłymi chorobami płuc, a także chorzy w stanie apalicznym (wegetatywnym), z wyjątkiem respitatorów.

Informacja

Zgodnie z obowiązkiem informacyjnym, wynikającym z art. 24 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych pacjentów jest Samodzielny Publiczny Zakład Opiekuńczo – Pielęgnacyjny w Reszlu ul. Słowackiego 3.
 2. Administrator danych osobowych zbiera je i przetwarza w celu ochrony zdrowia oraz udostępnia dokumentację medyczną:
  • pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta,
  • a po śmierci pacjenta, prawo wglądu w dokumentację medyczną ma osoba upoważniona przez pacjenta za życia.
  • podmiotom udzielającym świadczeń zdrowotnych, jeżeli dokumentacja ta jest niezbędna do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych;
  • organom władzy publicznej, Narodowemu Funduszowi Zdrowia, organom samorządu zawodów medycznych oraz konsultantom krajowym i wojewódzkim, w zakresie niezbędnym do wykonywania przez te podmioty ich zadań, w szczególności kontroli i nadzoru;
  • ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, sądom, w tym sądom dyscyplinarnym, prokuraturom, lekarzom sądowym i rzecznikom odpowiedzialności zawodowej, w związku z prowadzonym postępowaniem;
  • uprawnionym na mocy odrębnych ustaw organom i instytucjom, jeżeli badanie zostało przeprowadzone na ich wniosek;
  • organom rentowym oraz zespołom do spraw orzekania o niepełnosprawności, w związku z prowadzonym przez nie postępowaniem;
  • podmiotom prowadzącym rejestry usług medycznych, w zakresie niezbędnym do prowadzenia rejestrów;
  • zakładom ubezpieczeń, za zgodą pacjenta;
  • lekarzowi, pielęgniarce lub położnej, w związku z prowadzeniem procedury oceniającej podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych na podstawie przepisów o akredytacji w ochronie zdrowia, w zakresie niezbędnym do jej przeprowadzenia.
 3. 3. Pacjent ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 4. 4. Pacjent ma obowiązek podania danych osobowych do dokumentacji medycznej, zgodnie z art. 25 Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Samodzielny Publiczny Zakład Opiekuńczo – Pielęgnacyjny w Reszlu informuje, iż na podstawie art.36a ust.2pkt.2 i ust. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014r. poz. 1182 ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 11 maja 2015r. w sprawie sposobu prowadzenia przez administratora bezpieczeństwa informacji rejestru zbiorów danych (Dz. U. 2015, poz.719), rejestr zbiorów danych osobowych prowadzony jest w formie papierowej.

Administrator Bezpieczeństwa Informacji udostępnia każdemu zainteresowanemu treść rejestru do przeglądania, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.