Instytucja Samorządu
Województwa Warmińsko - Mazurskiego
Poznaj lepiej nasz region:

PRZYJĘCIA

Do Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego mogą być skierowane osoby dorosłe, które wymagają całodobowej pielęgnacji, rehabilitacji i kontynuacji leczenia. Są to głównie przewlekle chorzy oraz osoby, które przebyły leczenie szpitalne i mają ukończony proces diagnozowania, leczenia operacyjnego lub intensywnego leczenia zachowawczego i nie wymagają już dalszej hospitalizacji w oddziale szpitalnym. Jednak ze względu na stan zdrowia i stopień niepełnosprawności, brak samodzielności w samoopiece i samopielęgnacji, konieczność stałej kontroli lekarskiej, potrzebę profesjonalnej pielęgnacji i rehabilitacji wymagają całodobowych świadczeń pielęgnacyjno-opiekuńczych. Zakład udziela świadczeń zdrowotnych dla pacjentów wymagających całodobowych świadczeń pielęgnacyjnych, którzy w ocenie wg skali Barthel uzyskali do 40 punktów. Okres pobytu uzależniony jest od stanu zdrowia pacjenta. Do zakładu nie mogą zostać przyjęte osoby, dla których wskazaniem do objęcia opieką jest choroba psychiczna w ostrej fazie, zaawansowana choroba nowotworowa lub uzależnienie oraz względy społeczne.

Przyjęcie do Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Reszlu odbywa się na podstawie skierowania wydanego przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego i załączników do skierowania. Z wnioskiem o wydanie skierowania może wystąpić osoba ubiegająca się o skierowanie do Zakładu albo jej przedstawiciel ustawowy. Zasady kierowania określone są w rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 grudnia 1998r. w sprawie sposobu i trybu kierowania osób do Zakładów Opiekuńczo - Leczniczych i Pielęgnacyjno - Opiekuńczych oraz szczegółowych zasad ustalania odpłatności za pobyt w tych zakładach (Dz. U. Nr 166 poz. 1265) oraz w Regulaminie Organizacyjnym Samodzielnego Publicznego Zakładu Pielęgnacyjno- Opiekuńczego w Reszlu.

Do skierowania do Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Reszlu należy dołączyć następujące dokumenty:

 1. zaświadczenie lekarskie stwierdzające, że osoba ubiegająca się o przyjęcie wymaga całodobowej pielęgnacji, opieki i rehabilitacji i w chwili badania nie wymaga hospitalizacji,
 2. wywiad pielęgniarski przeprowadzony przez pielęgniarkę środowiskową (rodzinną) lub pielęgniarkę społeczną podmiotu leczniczego, w którym osoba ubiegająca się o skierowanie do zakładu przebywa,
 3. kartę oceny świadczeniobiorcy – wg skali Barthel,
 4. dokumentów stwierdzających aktualną wysokość dochodu osoby ubiegającej się o skierowanie do Zakładu (w przypadku emerytów i rencistów ostatnia decyzja ZUS, KRUS lub decyzji MOPS/GOPS o przyznaniu zasiłku,
 5. wniosek o wydanie skierowania.

Wzór dokumentów do pobrania:

 1. Wniosek o skierowanie do Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego W Reszlu
 2. Skierowanie do Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego
 3. Wywiad pielęgniarski i zaświadczenie lekarskie
 4. Karta oceny świadczeniobiorcy skali Bartel
 5. Wniosek o umieszczenie i odpłatność
 6. Karta kwalifikacji dorosłych do leczenia żywieniowego
 7. Ocena ryzyka związanego ze stanem odżywienia
 8. SKALA GLASGOW
 9. Załącznik Nr 15–do Polityki Bezpieczeństwa Przetwarzania Danych Osobowych Oraz Instrukcja Zarządzania Systemem Informatycznym Przetwarzającym Dane Osobowe w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Pielęgnacyjno - Opiekuńczym w Reszlu